ดีป้า เปิดตัว 3 สถาบัน IoT , AI และ Big Data สานต่อ เศรษฐกิจดิจิทัล อย่างยั่งยืน

ดีป้า เปิดตัว 3 สถาบัน
ไอโอที เอไอ และ บิ๊กดาต้า
ลุยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่ออนาคตประเทศไทย
พร้อมจับมือ VISTEC เบิกฤกษ์
จัดตั้งสถาบัน AI
ดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก
     4 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อเนื่อง ตั้ง 3 สถาบันเพื่ออนาคตประเทศไทย ได้แก่ สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT and Digital Innovation Institute), สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AI Research Institute of Thailand) และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute) พร้อมจับมือสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์แบบครบวงจร  โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมควอเตอร์ ลาดพร้าว ซอย 4
     ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า พันธกิจสำคัญที่ดีป้าได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งทางดีป้า ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัลโดยเร็วในทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้นับเป็นอีกวาระสำคัญสำหรับการเปิดตัว 3 สถาบันเพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่อการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล  สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยทั้ง 3 สถาบันจะมีบทบาทในการยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
     โดยสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล จะเป็นแหล่งรวมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีครบวงจร มีพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลด้านไอโอที และเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล โดยดีป้าได้ตั้งเป้าให้สถาบันไอโอทีฯ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Thailand Digital Valley โดยมีเทคโนโลยีฐานไอโอที (Internet of things) เป็นตัวเชื่อมผสานกับเทคโนโลยีอื่น ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Startup) ใหม่ๆ รวมถึงการต่อยอดเชิงธุรกิจด้านในหลายด้าน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI), เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual & Augmented Reality), พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device Design and Development), แอปพลิเคชันสำหรับเทคโนโลยี 5G (5G Application) ตลอดจนเทคโนโลยีพื้นฐานและนวัตกรรมดิจิทัลอื่น ๆ (Standard and Other Digital Innovation) 
     ซึ่งสถาบันฯ จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความซับซ้อน (Deep Technology) ของไทยที่ทัดเทียมนานาประเทศได้ในอนาคต สำหรับกลไกการทำงานของสถาบันฯ จะดำเนินการผ่านเครือข่ายพันธมิตรไอโอทีสากล ซึ่งจะทำให้การทำงานเกิดการบูรณาการจากทุกภาค ส่วนตั้งแต่สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม สตาร์ทอัพ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยดีป้าเดินหน้าเต็มที่ ที่จะผลักดัน บ่มเพาะ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ และนำนวัตกรรมดิจิทัลของไทยออกไปสู่ตลาดระดับอาเซียน
     สำหรับสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย หรือ AI Research Institute of Thailand ผอ.ดีป้า เผยว่า ดีป้าได้จับมือกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอดให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิทยาการข้อมูล หรือ Data science และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ และให้คำปรึกษา สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ทั้งการให้บริการด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ทดลองและทดสอบ สำหรับการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนั้น ยังจัดให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และไอโอที โดยได้รวบรวมคณะอาจารย์และผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เอไอ ชั้นนำในระดับประเทศ รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี สำหรับผู้สนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่กำลังคนภายในประเทศ ทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล
     ด้าน ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับดีป้า จัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งใน 4 แขนงงานวิจัยที่ VISTEC กำลังผลักดันสู่ความเป็นเลิศ โดยความร่วมมือกับดีป้าในการก่อตั้งศูนย์วิจัยดังกล่าวจะช่วยให้ VISTEC สามารถนำผลงานวิจัยชั้นแนวหน้า (Frontier Research) ที่เกิดขึ้นในรั้วสถาบันฯ ไปสู่การใช้งานจริงในประเทศได้
     อีกหนึ่งสถาบันที่มีความสำคัญคือ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ซึ่งอยู่ในแผนที่จะจัดตั้งเป็นสถาบัน และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร โดยสถาบันฯนี้จะมีภารกิจหลักในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล และคณะกรรมการระดับชาติ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดหาวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการยกระดับความสามารถและทักษะของบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้าน กระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่ โดยดีป้าร่วมเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานของสถาบันฯ ทั้งนี้ ส่วนของเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จะมีการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่มีความสนใจในเทคโนโลยีเข้าทำงาน เพื่อเป็นตัวแทนในการพัฒนาทักษะและบ่มเพาะศักยภาพ และได้นำองค์ความรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปขยายผลในองค์กรต้นสังกัด และพนักงานส่วนหนึ่งจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนทุนระดับประเทศ และสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้ว กลับมาทำงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์ และนำไปสู่การต่อยอดในมิติต่าง ๆ ในอนาคต
“โดยดีป้าตั้งใจที่จะให้ทั้ง 3 สถาบันนี้ได้เป็นสถาบันสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลโดยแท้จริง ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างกำลังคน ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีอันเกิดจากองค์ความรู้ของไทยเอง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์รวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพ และได้เป็นเทคโนโลยีไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน” ผอ.ดีป้า กล่าว

Related Posts
Previous
« Prev Post

8 comments

December 4, 2019 at 11:41 PM

Be that as it may, the need of great importance is to burrow further and reveal more extravagant experiences like client conduct, designs and so on. Data Analytics Course

Reply
avatar
January 3, 2020 at 11:04 PM

http://ftg.heart-hackers.com/2014/05/what-is-splunk-first-timers-guide-on.html?showComment=1578121310801#c7075228093466596218

Reply
avatar
June 23, 2020 at 4:25 AM

I am sure that this is going to help a lot of individuals. Keep up the good work. It is highly convincing and I enjoyed going through the entire blog.

Data Science Course

Reply
avatar
June 23, 2020 at 6:53 AM

I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site.

Data Science Training

Reply
avatar
July 14, 2020 at 7:42 AM

A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one
data science training in guwahati


Reply
avatar
August 31, 2020 at 4:37 AM

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!
pmp certification course training in Hyderabad

Reply
avatar

ช่อง copthai tv สถานีทีวีตำรวจ

Sponsor

AD BANNER