ประกาศรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปี กกพ. ซูเปอร์กบจูเนียร Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ

กกพ. ประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งปี

 ซูเปอร์กบจูเนียร Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ 

พลังงานหมุนเวียนจาก Biogas และ Biomass

กกพ. ร่วมประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ ใน Concept Clean Energy For Life การใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน การประกวดสื่อสร้างสรรค์ฝีมือเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ภายใต้โครงการคนบันดาลไฟ ปี 2 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ได้แก่ผลงานเรื่อง กระต่ายกับเต่า จากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง สุดสะแนนหญ้าเนเปียร์ จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ซาก จาก โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นและประสบผลสำเร็จได้ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้การสนับสนุน บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง 

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการกบจูเนียร์ Bio Teenergy เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในคุณค่าของพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จนเกิดความเข้าใจนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และลงมือทำโดยกลุ่มเยาวชน ที่เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน การเข้าถึงพลังสะอาดอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป เพราะพลังงานเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นสำหรับทุกชีวิต หากเราสามารถใช้พลังงานสะอาดเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ผู้ใช้และผู้อื่นในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศในทุกๆ มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ฯลฯ จึงเกิดเป็นแนวคิด การเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ด้วยการสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบ โดยกิจกรรม กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ พลังงานหมุนเวียน BIOGAS BIOMASS เป็นการประกวดสื่อสร้างสรรค์กับพลังงานทางเลือกใหม่ ที่เชิญชวนเด็กไทยทั่วประเทศส่งผลงานการผลิตสื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรู้จักและเข้าใจประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียนจาก Biogass และ Biomass พลังสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิต ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ Online 

สำหรับโจทย์และเนื้อหาการประกวด กบจูเนียร์ Bio Teenergy วัยรุ่นไทยรู้ใช้พลังงานไบโอ มีเกณฑ์การประกวด 4 หัวข้อคือ 1. รวมทีมระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 10 คน พร้อมครูที่ปรึกษา 2. ส่งคลิปวิดีโอ ความยาว 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งสารคดี ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณา หรือ Viral 3. คุณภาพชิ้นงาน มาตรฐานไฟล์ Full HD 1920x1080 25p/PAL (Bitrate 25 MB) 4. เนื้อหาการนำเสนอ ตอบโจทย์ ตรงตามหัวข้อที่กำหนดที่ประกอบไปด้วย ความรู้การเชื่อมโยง, นวัตกรรมเทคโนโลยี, กระบวนการวิธีการผลิต, สิ่งแวดล้อมในชีวิต, อาชีพเศรษฐกิจ, พลังงานและคุณภาพชีวิต, แนวคิดแรงบันดาลใจ ในส่วนเกณฑ์การตัดสินที่จะดูเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการผลิต 

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์แห่งปี ซูเปอร์กบจูเนียร์ ได้แก่ผลงานเรื่อง กระต่ายกับเต่า จากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง สุดสะแนนหญ้าเนเปียร์ จากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ซาก จาก โรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” ที่มุ่งต่อยอดจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากโครงการ “คนบันดาลไฟ” ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด พลังสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไปสู่กลยุทธ์การสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจจนก่อเกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายใหม่จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง


Related Posts
Previous
« Prev Post

ช่อง copthai tv สถานีทีวีตำรวจ

Sponsor

AD BANNER