ป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลน ต่อยอดการศึกษา พัฒนาประเทศ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้น และทุนทุกระดับปีสุดท้าย แก่เยาวชนที่ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
     (10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. กรุงเทพฯ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนต่อเนื่องในทุกระดับช้ันประจำปี 2562 แก่เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 156 สถาบัน รวม 910 ทุน พร้อมแจกชุดเครื่องเขียนประกอบด้วย สมุด ดินสอและไม้บรรทัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,565,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
     นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกำไร การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนการศึกษา เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นความมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสังคม ให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณภาพ เติมเต็มความหว้งเป็นอนาคตของครอบครัว และสังคมประเทศชาติ


     โดยในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มูลนิธิฯ กำหนดมอบทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในส่วนภูมิภาค 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดพิธีมอบ ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน ์จังหวัดแพร่ รวม 52 สถาบัน จำนวน 260 ทุน รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,745,000 บาท

     ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบเขตโครงการต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บําบัดทุกข ์บํารุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายๆทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจร ในทุกด้าน ต่อไป

Related Posts
Previous
« Prev Post

ช่อง copthai tv สถานีทีวีตำรวจ

Sponsor

AD BANNER